Informacja o przekształceniu formy prawnej spółki ELGO

23.04.2021

Powrót

Informacja o przekształceniu formy prawnej spółki ELGO

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w dniu 23.04.2021 r. nastąpiło przekształcenie spółki Elgo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w ELGO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę Jawną.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i Regon, adresu, siedziby spółki oraz numeru rachunku bankowego. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000896760).

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześnie umów. Elgo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki Elgo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.

Elgo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000896760, NIP 937 267 73 18, REGON 363111066, którą reprezentują: Stanisława Gawłowska – Prezes Zarządu.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowy adres, numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

 

Z poważaniem,

Stanisława Gawłowska –

Prezes Zarządu

Zapraszamy do współpracy